POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. AVIS I INFORMACIÓ LEGALS I  LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present avis i informació legals (en endavant, l’ "Avis Legal") regula l’ús del servei de la web d’Internet:  Domini www.cma.com (en endavant "La Web") que CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA posa a disposició dels usuaris d’Internet. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA , amb domicili social en c/ Montserrat de Casanovas, 173 Local 08032 - Barcelona ; amb CIF número A60385242. La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (en endavant l’ "Usuari") e implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avis Legal a la versió publicada per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA en el moment mateix en que el Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avis Legal a cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (en endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avis Legal. Per tant, previ  a la utilització de dits serveis, l’ Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars. Així dons, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els  avisos, reglaments d’us i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA  que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avis Legal.

2. OBJECTE.

A través de la Web, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant els "Serveis") posats a disposició per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA o per tercers.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.

La prestació dels Serveis, per part de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA , tenen caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant lo anterior, alguns dels Serveis subministrats per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars.

3.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels  Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

No obstant, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’ Usuari. El citat registre s’efectuarà a la forma expressament indicada al propi servei o a les Condicions Particulars que el regulin.

3.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis deurà ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix la autenticitat de tots aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Menors d'edat.

Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors, al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors el càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa els Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials en els quals poden accedir els menors.

3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A tal efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finals|finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius|arxivaments i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, contingudes, missatges, gràfics, dibuixos, arxius|arxivaments de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.

De conformitat amb el disposat en la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans|medis o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat en la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany|mal o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

3.7. Ús dels Serveis oferts en la Web de conformitat amb la Política anti-Spamming de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA

L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:/

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-s'ho a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA remetent un missatge a la següent adreça electrònica: cma@cma.com

3.8. Introducció d'hiperenllaços que permeti l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaços entre la seva pàgina web i la Web (d'ara endavant, l'"Hiperenlace") hauran de complir les condicions següents:

L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA dels seus continguts o serveis.

4. NO LLICÈNCIA.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés la Web i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre els esmentats Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA tampoc no garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENACIÓ JURÍDICA, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FAL·LIBILITAT DE LA WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, ALS ERRORS|FALLADES EN L'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DE LA WEB O A AQUELLES DES DE LES QUE ES PRESTEN|DEIXEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENACIÓ JURÍDICA, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS Y PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE'S AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES Y CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA Web Y DELS SERVEIS.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.

5.2.1. Qualitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENACIÓ JURÍDICA, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRONICOS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENACIÓ JURÍDICA, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMAMENT, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENACIÓ JURÍDICA, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través de la Web

5.3.1. Qualitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través de la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRONICOS O FITXERS DELS USUARIS.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través de la Web.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats anés de la Web.

La Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de recerca en la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, pel qual CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat en sol·licitar la supressió de l'enllaç pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula setena del present Avís Legal.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÈRICA, SA NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A:

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la Web, dels Serveis i dels continguts pel usuaris

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA tampoc no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE LA WEB.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris deuen proporcionaran prèviament a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA certs dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals"). CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en l'URL:

Domini www.cma.com, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal·lar altres mitjans|medis i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web de la Web. Les cookies que es puguin utilitzar als llocs i pàgines web de la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius|arxivaments cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA, sense perjudici de la qual en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre. Les cookies que s'utilitzen als llocs i pàgines web de la Web poden ser servides per CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA, en el cas del qual se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens deixen serveis i serveixen les cookies per compte de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc correspondiente"/Windows/Cookies) per conèixer amb major detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.

En el cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA en la qual es continguin els següents extrems:

8. NOTIFICACIONS.

Totes les notificacions i comunicacions (d'ara endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin al servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:

Totes les Notificacions per part de CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA a l'Usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans|medis anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA tots els canvis relatius a les dades de notificació.

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

10. DURADA I ACABAMENT.

La prestació del servei de la Web té en principi una durada indefinida. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA, no obstant això, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre això en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA, SA advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació del servei de la Web i dels altres Serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE.

El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.