Calidad Medioambiental
Ibérica, s.a.

C. Montserrat de Casanovas, 173
08032 Barcelona
Tel. (+34) 93.358.55.95
Fax. (+34) 93.358.52.15
anna@cmaiberica.com

UNE 100012

Higienització de sistemes de climatització.

UNE 171330-1

Qualitat ambiental en interiors. Part 1: Diagnòstic de qualitat ambiental interior.

UNE 171212

Bones pràctiques en les operacions de neteja.

UNE 171210

Bones pràctiques en els plans de desinfecció, desinsectació i desratització.

UNE 100713

Instal·lacions d´acondicionaments d´aire en hospitals.

UNE-ENV 12097

Ventilació d´edificis. Conductes. Requeriments relatius als components destinats a facilitar el manteniment de sistemes de conductes.

UNE 100-030-94

Guía per la prevenció de la legionel·la en instalacions.

UNE 100-011-91

La ventilació per una qualitat acceptable de l´aire en la climatització dels locals.

UNE-EN 1822-1

Filtres absoluts (HEPA i ULPA). Part 1: Classificació, principis generals de l´assaig, mercat.

UNE-EN 1822-2

Filtres absoluts (HEPA i ULPA). Part 2: Producció d´aerosol, aparells de medició, estadístiques de contar particules.

UNE-EN 1822-3

Filtres absoluts (HEPA i ULPA). Part 3: Assaig de mitjà filtrant pla.

UNE-EN 779

Filtres d´aire utilitzats en ventilació general per l´eliminació de particules. Requeriments, assaig, mercat.

UNE-EN ISO 14644-3

Sales netes i locals annexos controlats. Part 3: Mètodes d´assaig.

UNE 100030 IN

Guía per la prevenció i control de la proliferació i diseminació de legionel·la en instal·lacions.

R.D. 3099/1997

del 8 de setembre, pel que s´aprova el reglament de seguretat per les plantes i les instal·lacions frigorífiques. BOE. 291 de 06/12/1997.

R.D. 1751/1998

del 3 de juliol, pel que s´aprova el reglament d´Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per les instal·lacions Tèrmiques dels edificis. BOE. 186 del 05/08/1998.