La publicació de modificacions en el RITE a l´abril del 2013, marca com a obligatorietat l´anàlisis de qualitat ambiental interior

El  nou RD 238/2013 pel qual es van aprovar les modificacions del RITE (reglamento de instalaciones térmicas), recull  l’obligatorietat de realitzar auditories de qualitat d’aire a l’interior dels edificis, així com l’obligatorietat de realitzar neteja de conductes.

A la modificació, podem trobar que l’apartat IT.3.3 Programa de mantenimiento, tabla3.3, disposa com a obligació les següents funcions:

-Revisión red de conductos según norma UNE 100012 (anual – veure punt 38)   -Revisión de la Calidad de Aire Interior (CAI), según norma UNE 171330 (anual – veure punt 39)   -Comprovación y limpieza, si procede, de conductos de humos y circuitos de humos de calderas(2  veces al año – veure punt 36)   -Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire (anual – veure pàgina 27584)   -Limpieza de evaporadores (anual – veure taula 3.3 punt 1)   -Limpieza de condensadores (anual - veure taula 3.3 punt 2)