Fotografies
Consisteix en...
Els Conductes d´aire condicionat són els responsables de conduir l´aire des de l ´unitat climatitzadora fins els diferentes ambients i estan directament amb contacte amb l´aire que respirem. Aquest elements són els grans oblidats de les instal-lacions i allà dintre van proliferant microorganismes degut a l´acumulació de restes d´obra, brutícia, pols i humitat provocant , a la llarga ,  molèsties, irritacions de pell i mucoses, malestar general , síndorme de l´edifici malalt,  etc...

Avui en dia, la Neteja interior de conductes es troba legislada  ( Codigo técnico de Edificación ; R.D. 1027/2007:Reglamento de Instalaciones Térmicas, UNE 100012/2005: Higienització de sistemes de climatització)

La neteja de conductes d´aire condicionat consta de :

1 - Instalació de registres para accedir correctament al interior d’aquests.


2 - Segons el material, disseny, secció o diàmetre del conducte, C.M.A disposa de diferents metodologies:


- Aspiració.
- Sistemes d’aire a pressió.
- Mètodes humits.
- Neteja manual.
- Altres.


3 - En cas de que els conductes siguin de fibra, una cop nets es procedirà al revestiment interior dels mateixos.


4 - Finalment es realitzarà la desinfecció..

Documentació (descarregar)