Fotografies
Consisteix en...
La principal via de transmissió de la Legionel•la és la inhalació d’aerosols líquids que continguin la bactèria, (no ha estat documentada la transmissió entre persones ni la infecció per la ingestió d’aigua).
Les instal•lacions implicades, segons l’Article 2 del RD 865/2003 del Ministeri de Sanitat i Consum, són:

Instal•lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel•la:
- Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
- Sistemes d’aigua calent sanitària amb acumulador i circuit de retorn
- Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de raigs de gran velocitat o la injecció d’aire.
   spas, jakuzzis, piscines, vasos o
  banyeres terapèutiques, tractament
  amb raigs a pressió, banyeres de
  hidromassatge, etc.
- Centrals humidificadores industrials
 

Instal•lacions amb menor probabilitat de proliferació y dispersió de Legionel•la:
- Sistemes d’instal•lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades, depòsits, aljubs), cisternes o depòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.
- Equips de refredament evaporatiu que polvoritzen aigua.
- Humitejadors.
- Fonts ornamentals.
- Sistemes de reg per aspersió.
- Sistemes d’aigua contra incendis.
- Altres aparells que acumulen aigua i poden produir aerosols.

Amés a més dels tractaments d’aigua per a la prevenció de la legionel•losis, també portem molt de temps tractant i controlant::
- Circuits oberts
- Circuits semioberts
- Circuits tancats
Disposem d’additius per combatre els problemes específics de cadascun d’ells.

Cadascun dels nostres productes disposa  de documentació tècnica específica i dels protocols d’utilització concrets per a cada cas. D’aquesta forma, es pot resoldre qualsevol incidència de forma ràpida i automàtica.

Registres i Autoritzacions:
Les empreses externes a la propietat de d’instal•lació, autoritzades per la realització dels tractaments de desinfecció han de estar inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides. El número de registre de C.M.A, S.A és B-5052S-SA-Lg. Els tècnics de C.M.A, S.A disposen de Carnet de Manipulador de Plaguicides, nivell qualificat.

Exigencies Legals
- Real Decreto 865/2003, del 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènic-sanitari per la prevenció i control de la legionel•losis.
- Decret 352/2004, del 27 de juliol, pel qual s´estableixen les condicions higièniques sanitàries per la prevenció i el control de la legionel•losi.
- Informe UNE 100-030-94
- Informe UNE 100030:2001 IN
- RITE (RD 1751/1998 de 31/07, modificat pel RD 1218/2002)

Documentació (descarregar)
ES_RD 865 2003.pdf
Arxiu Acrobat PDF