Fotografies
Consisteix en...
El Pla de Control de Plagues en Hotels i similars es basa en el concepte de Control Integrat, que prioritza les mesures passives sobre les químiques i dintre d’aquestes les que representin el menor perill o molèstia per les persones.
A CMA Ibérica els hotels els gestionem aplicant aquest principi i la nova Norma UNE 17210: “Calidad Ambiental en Interiores”. Bones Pràctiques en els plans de Desinfecció, Desinsectació y Desratització.
- Inspecció.
- Diagnòstic.
- Determinació dels punts crítics.
- Creació del Pla.
En el Plan consta la necessitat i on s´han de col•locar els portaesquers, trampes de monitoreig d´insectes, insectecutors, així com un planell d’ubicació dels portaesquers, trampes i aparells.
Existeix un calendari de controls que indiquen la necessitat o no de efectuar tractaments.
En cas necessari, en el pla consten les mesures preventives que s’han de prendre abans, durant i després del tractament.
Cada control genera un informe que indica si s’han de reparar infraestructures que poden incidir sobre la proliferació de plagues o bé poden efectuar-se millores (reparacions de baixants, segellat d’arquetes, etc).
Cada Pla es únic per a  cada instal•lació, ja que no poden extrapolar-se els problemes d’un establiment a un altre, tot i que  per número de habitacions i zones del  mateix poden fer-se estudis aproximats de pressupostos (inspecció d’habitacions, zones comuns, jardins, restaurants, cuines, magatzems, gestió de residus, etc).

Documentació (descarregar)